Executeur Testamentair

Na iemands overlijden, wordt er meestal een executeur benoemd die belast is met de afwikkeling van de nalatenschap. Deze vertegenwoordigt de erfgenamen en is bevoegd om alle benodigde rechtshandelingen te verrichten. De beheersexecuteur is belast met het beheer van de nalatenschap en heeft de bevoegdheid om de nalatenschap te beheren en schulden te vereffenen. De executeur afwikkelingsbewindvoerder mag de nalatenschap ook verdelen.
 
Vaak wordt er gekozen voor een familielid of persoonlijke vriend of is in het testament van de erflater (overledene) aangegeven wie als executeur zal optreden. De benoeming van de executeur wordt vastgelegd in een verklaring van erfrecht (alleen erfgenamen) of een verklaring van executele, welke door een notaris wordt verstrekt.
Egging Advies kan de rol van executeur op zich nemen of de al benoemde executeur adviseren en begeleiden.
Egging Advies kan ook een (eventueel beperkte) volmacht verleend worden, waarmee zij bevoegdheden krijgt om de nalatenschap af te wikkelen.
 
Privacy
Bij de afwikkeling van een nalatenschap is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in privégegevens, waaronder bijvoorbeeld banksaldi.
Egging Advies weet dat deze kennis en gegevens volstrekt vertrouwelijk zijn en gaat hier dan ook als zodanig mee om. Egging Advies garandeert volstrekte discretie en betrouwbaarheid